Disclaimer

U wordt geacht aandachtig kennis te hebben genomen van onderstaande informatie. Deze informatie heeft betrekking op uw gebruik van deze website en van de informatie en de beelden die erop terug te vinden zijn.

Alle inhoud op de "RCF Accountants"-website wordt ter beschikking gesteld door RCF Accountants BV, met zetel te Torhoutsesteenweg 302, 8400 Oostende.

Door het gebruik van de "RCF Accountants"-website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende richtlijnen, bepalingen en (wettelijke) beperkingen.

RCF Accountants, inbegrepen haar bestuurders, werknemers en vertegenwoordigers, wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met, de toegang tot of het gebruik van de site. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op elke vorm van schade, inclusief doch niet beperkt tot herstelschade, directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, verlies van winst of derving van inkomsten, verlies van schade aan eigendommen en vorderingen van derden.

De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd. RCF Accountants waarborgt dan ook op geen enkele wijze dat deze website verhandelbaar is of voor een bepaald doel geschikt zou zijn, noch dat deze website permanent beschikbaar zal zijn in huidige of toekomstige vorm, noch dat de op deze website toegankelijke software of om het even welk ander materiaal vrij zal zijn van virussen, gebreken en compatibel is met de hardware en software van gebruiker. Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om antivirussoftware te gebruiken en ervoor te zorgen dat de eigen software of enig ander eigen materiaal compatibel is met om het even welke gedownloade software of ander gedownload materiaal van de "RCF Accountants"-website.

Ook behoort het tot de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of, en in welke mate, de inhoud of informatie die via de "RCF Accountants"-website kenbaar wordt gemaakt, accuraat, volledig of actueel is. RCF Accountants geeft geen enkele garantie of verklaring, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de accuraatheid, de juistheid dan wel de volledigheid van de informatie die op de site wordt gepubliceerd of via de site toegankelijk is.

RCF Accountants aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site wordt/worden gepubliceerd of voor de informatie en/of aanbevelingen die via de site beschikbaar is/zijn. Informatie en aanbevelingen kunnen op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd. Deze informatie kan en mag niet worden gebruikt voor om het even welke doeleinden.

De volledige inhoud van de "RCF Accountants"-website, waaronder begrepen het design van de website, lay-out, schikking, selectie, contactgegevens, teksten, foto's, video's, grafisch materiaal, grafieken, (handels)namen, logo's, en alle merknamen zijn het volledige eigendom van, of werden op de "RCF Accountants"-website opgenomen met toestemming van de betrokken eigenaar, alle rechten voorbehouden.

Het is toegelaten om delen van de "RCF Accountants"-website elektronisch of in hardcopy te kopiëren in het kader van een overeenkomst met RCF Accountants en op voorwaarde dat geen auteursrecht of andere vermeldingen van eigendom worden verwijderd. Elke ander gebruik van de "RCF Accountants"-website, inclusief het reproduceren, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen en publiceren is verboden behoudens de expliciete geschreven toelating van RCF Accountants. Het downloaden, kopiëren, overdragen en verspreiden van de "RCF Accountants"-website brengt op geen enkele wijze een overdracht van rechten op om het even welke software of ander materiaal met zich mee. Elke inbreuk zal gerechtelijk worden vervolgd.

Verwijzingen of hyperlinks naar websites die niet het eigendom zijn van RCF Accountants zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites wordt niet aanvaard. Deze websites vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van diegenen die deze andere websites ter beschikking stellen.

Bovenstaande voorwaarden en richtlijnen worden beheerst door het Belgische recht.