Juridische informatie

Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden geeft de cliënt de accountant toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt zowel voor de persoonsgegevens die via de cliënt zelf worden meegedeeld als voor de persoonsgegevens die de accountant bij de behandeling van het dossier via derden verneemt. De verzamelde gegevens zijn minimaal uw identiteitsgegevens, uw correspondentie- en factuuradres, evenals alle gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de taken die verband houden met de behandeling en correspondentie van/in uw dossier, facturatie en die de accountant toelaten te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.

Deze gegevens kunnen, als dit nodig is voor uw dossier, gevoelige gegevens, zoals medische afbeeldingen, laboratoriumrapporten, biologische voorbeeldgegevens, brieven en schriftelijke rapporten van de artsen die u hebben behandeld, of gegevens met betrekking tot uw ras, seksuele geaardheid, vakbondsafhankelijkheid of religieuze, filosofische of andere overtuigingen uitmaken. Deze gegevens worden verzameld en gebruikt met uw toestemming en in overeenstemming met de Europese en Nationale wetgeving rond gegevensbescherming. Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren bestand en/of elektronisch bestand, onder verantwoordelijkheid van de accountant die alle nodige maatregelen neemt om hun veiligheid te waarborgen. De accountant zal deze persoonsgegevens enkel gebruiken in het kader van de behandeling van het dossier of navolgende dossiers van de cliënt.

De accountant zal deze persoonsgegevens buiten hetgeen vereist is voor de behandeling van het dossier niet meedelen aan derden. De accountant zal deze persoonsgegevens tijdens de behandeling van het dossier en nadien (na het sluiten van uw dossier) gedurende een minimale termijn bewaren om hem in staat te stellen zijn (wettelijke) verantwoordelijkheden op te nemen. De accountant bewaart steeds bepaalde gegevens om in contact te kunnen blijven met de cliënt. De cliënt heeft het recht te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissen van persoonsgegevens en te worden geïnformeerd over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en wie toegang heeft tot die gegevens.

De cliënt heeft het recht beperking van de hem betreffende gegevensverwerking te vragen, alsmede heeft hij het recht tegen de verwerking van gegevens bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid (met name (bepaalde) verwerkte en opgeslagen informatie die hem betreft te ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat). De cliënt heeft het recht zijn toestemming tot verwerking van zijn persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. De accountant zal het dossier alsdan in beginsel verder behandelen en de cliënt in voorkomend geval berichten of de goede behandeling van het dossier hierdoor in het gedrang komt waardoor hij zich genoodzaakt zou zien de behandeling stop te zetten. In voorkomend geval kan de accountant de overeenkomst beëindigen.

De intrekking van de toestemming door de cliënt doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan. Het recht om uw gegevens aan te passen en of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens. Bij vragen kan de cliënt zich wenden tot de accountant of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De cliënt heeft steeds het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

.